Stowarzyszenie „Rycerstwo Niepokalanej” w naszej parafii

 

Historia powstania Rycerstwa Niepokalanej i dzieje

Rycerstwo Niepokalanej (MI – od nazwy łacińskiej Militia Immaculatae) zostało założone w Rzymie 16 października 1917 r. przez polskiego franciszkanina o. Maksymiliana M. Kolbego, studiującego teologię i filozofię na dwóch rzymskich uczelniach:  Międzynarodowym Kolegium Serafickim i Gregorianum- Uniwersytecie Papieskim. Siedmioosobowa grupa franciszkanów oddała się na własność Niepokalanej, jako pierwsza w odpowiedzi na pojawiające się zagrożenie wiary katolickiej i obronę Kościoła Chrystusowego, przed szerzącym się atakiem masonów, dążących do rozbicia na całym świecie porządku opartego na chrześcijaństwie, zwłaszcza katolickim. Jasno i konkretnie  określony został przez założyciela pierwszorzędny cel MI: Zdobyć cały świat dla Chrystusa przez Niepokalaną. 

Realizacja tego celu jest możliwa poprzez:

–  nawrócenie i uświęcenie dusz, czyli zdobycie ich dla Niepokalanej,

–  miłość ku wszystkim duszom, nawet masonów, heretyków i innowierców bez względu

   na pochodzenie i narodowość,

–  nawracanie siebie i innych, każdego dnia przy pomocy i za pośrednictwem Niepokalanej.

Głównym  zadaniem MI  jest szerzenie Królestwa Chrystusowego pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej.

Fundamentem duchowości Rycerstwa Niepokalanej jest prawda o Niepokalanym Poczęciu NMP i bezgraniczne oddanie Maryi na własność .

Środkami i narzędziami, którymi Rycerz dąży do zdobycia świata dla Niepokalanej są:

–  modlitwa poranna i wieczorna połączona z codziennym odmawianiem Aktu strzelistego

  do Niepokalanej:

„O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za n ami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie  nie uciekają a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła i poleconymi Tobie”,

–  codzienne uczestnictwo we Mszy św.

–  comiesięczna spowiedź

–  adoracja Najświętszego Sakramentu

–  modlitwa różańcowa

–  udział w nabożeństwach Maryjnych i rekolekcjach MI

–  ofiara i pokuta

–  uczynki miłosierdzia

–  pomoc potrzebującym

–  życzliwość w obcowaniu z ludźmi

–  świadectwo życia chrześcijańskiego na co dzień

–  rozpowszechnianie Cudownego Medalika

–  propagowanie poprzez środki masowego przekazu  szerokiej informacji dot.

   Rycerstwa Niepokalanej (prasa, radio, TV), wydawnictwa książkowe, itp.

Twórca i założyciel MI św. Maksymilian Maria Kolbe, przewidział tzw. 3 pola działania Rycerstwa: indywidualne, we własnym środowisku i na całym świecie.

MI 1 – główny nurt, autentyczny nurt społeczny polegający na przeżywaniu w sposób indywidualny oddania się  Niepokalanej,

MI 2 – grupy zorganizowane, wspólnoty przy parafiach katolickich,

MI 3 – najbardziej aktywni członkowie Rycerstwa, poświęcający cały swój czas apostolstwu zgodnie z ideałem Niepokalanej.

Rycerstwo u Stóp Krzyża – to grupa katolików dotkniętych Krzyżem cierpienia poświęcająca Maryi swoje codzienne modlitwy, ofiary i cierpienia w celu umocnienia MI w dziele rozszerzania Ewangelii Chrystusowej.

Rycerstwo Niepokalanej dzisiaj to Publiczne Międzynarodowe Stowarzyszenie wiernych, którego duchowość polega na całkowitym poświęceniu się Niepokalanej dla osiągnięcia za Jej wzorem, najdoskonalszego zjednoczenia z Chrystusem i współpracy z Nią w rozszerzaniu Królestwa Bożego na świecie.

Papieska Rada DS. Świeckich Dekretem z dnia 17 października 1997 r. postanowiła erygować Rycerstwo Niepokalanej jako Stowarzyszenie Publiczne Międzynarodowe, zatwierdzając Jego Statuty Generalne, w 80 rocznicę założenia MI. Centrala Międzynarodowa Stowarzyszenia ma swoją siedzibę w Rzymie przy klasztorze Casa Kolbe ul. S. Teodoro 42, należącym do Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, w historycznym miejscu, gdzie św. Maksymilian założył Rycerstwo Niepokalanej. Obecnie Centrale Narodowe MI mieszczą się w 47 krajach (4 miliony członków w tym w Polsce ok. 2 miliony). Działają w oparciu o Dyrektoria Narodowe, które w swej treści uwzględniają przepisy Statutów Generalnych i są zatwierdzane przez Międzynarodowy Zarząd  Rycerstwa Niepokalanej.

Siedzibą Stowarzyszenia w Polsce jest Klasztor Braci Mniejszych Konwentualnych

(O.O. Franciszkanów) w Niepokalanowie.

Władzami Stowarzyszenia są: Zgromadzenie Narodowe, Zarząd Narodowy, Asystent Narodowy, Komisja Rewizyjna, Zarządy Regionalne i Filialne, Zarządy Lokalne.

Rycerstwo Niepokalanej w Parafii św. Brata Alberta

Rycerstwo Niepokalanej w Parafii św. Brata Alberta zostało założone 8 grudnia 1992 r. przez ks. Jana Mędrzaka i parafiankę Teresę Włodarczyk. W chwili powstania liczyło 106 członków. Po odejściu z parafii ks. Jana Mędrzaka (1994 r.) Asystentem Kościelnym Wspólnoty został ks. Tadeusz Bogdanik, a Prezesem Pani Stanisława Drajewicz, która tę funkcję pełniła do 2006 r.

W dniu 15 listopada  2006 r. nowym Prezesem Rycerstwa Niepokalanej została wybrana Pani Natalia Nurkowska. W związku ze złożoną na piśmie rezygnacją z pełnionej przez Nią funkcji w dniu 09.11.2007 r. dokonano wyboru nowego Prezesa Stowarzyszenia, którym została Pani Zofia Ziarkowska a Asystentem Kościelnym, po odejściu z parafii ks. Tadeusza Bogdanika, ks. Robert Skwarczyński.

W dniu 8 lutego 2008 odbyły się wybory uzupełniające Zarządu Stowarzyszenia (wybór doradców i członków Komisji Rewizyjnej). Skład osobowy wybranego Zarządu, Doradców i Komisji Rewizyjnej w okresie 4 letniej kadencji (2008-2012) był stały, poza zmianą Asystenta Kościelnego, którym od stycznia 2010 r. został  ks. Jan Seremak. Funkcję tą sprawuje do dnia dzisiejszego.

W dniu 14 lutego 2012 r. odbyło się Zebranie sprawozdawczo-wyborcze na którym dokonano wyboru nowego Zarządu.

W skład Zarządu weszli:

Prezes Zarządu – Krystyna Niedośpiał

Wiceprezes – Barbara Szpakiewicz

Sekretarz – Halina Litewka

Ekonom – Jadwiga Kościółek

Doradcy – Natalia Nurkowska, Helena Wiśniewska

Dokonano również wyboru Komisji Rewizyjnej, której członkami zostali :

Bogumiła Burnetko – przewodniczący Komisji

Jadwiga Giermańska – członek Komisji

Helena Siudak – członek Komisji.

Po kolejnych wyborach, które odbyły się 8 marca 2016 r. skład Zarządu, na 4-letnią kadencję (2016-2020), pozostał taki sam.

Ważniejsze fakty i wydarzenia z okresu działalności Wspólnoty:

8 grudnia 1992 r. – założenie wspólnoty w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

8 grudnia 1996 r. – poświęcenie sztandaru Rycerstwa Niepokalanej

9-11 czerwca 2010 r. – rekolekcje poprzedzające wprowadzenie do naszej parafii relikwii św. Maksymiliana

12 czerwiec 2010 r. – uroczyste wprowadzenie relikwii podczas Mszy św. której przewodniczył Gwardian Niepokalanowa o. Stanisław Piętka, z uczestnictwem pocztów sztandarowych Rycerstwa Niepokalanej z Polski Południowej, zakończone agapą dla uczestników uroczystości,

16 październik 2011 r. – poświęcenie obrazu św. Maksymiliana M. Kolbego,

5 styczeń 2014 r. – uroczystość obchodów 20 lecia założenia RN na parafialnym spotkaniu opłatkowym,                                                                                                              maj 2014 r.–  nawiązanie współpracy z Sekretariatem Fatimskim w Zakopanem, wpisanie naszej Wspólnoty do Złotej Księgi Wielkiej Nowenny Fatimskiej,

13 września 2014 r. – zebranie przedstawicieli Wspólnot MI Diecezji Krakowskiej w Bazylice O. Franciszkanów w Krakowie  i wybór członków Zarządu Diecezjalnego MI.  Prezesem została Maria Wolczko, Wiceprezesem Krystyna Niedośpiał, Doradcą Barbara Szpakiewicz  oraz członkiem Komisji Rewizyjnej Bogumiła Burnetko,

17 lutego 2015 r. – zmarła Stanisława Drajewicz, długoletnia animatorka i Prezes naszej wspólnoty,

29 październik 2015 – rozpoczęcie Nowenny przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP i modlitwa Różańcowa w intencji poszerzenia wspólnoty RN w naszej parafii (9000 Zdrowaś Maryjo na wzór Nowenny Siostry Faustyny) po jej zakończeniu do Wspólnoty wstąpiły 4 osoby.

Działalność Wspólnoty (formacja duchowa członków, środki, formy i metody oddziaływania).

    Spotkania formacyjno-organizacyjne członków Wspólnoty, z udziałem Asystenta Kościelnego, odbywają  się  jeden raz w miesiącu (drugi wtorek miesiąca), z wyjątkiem okresu wakacyjnego tj. lipiec i sierpień. Wszyscy otrzymują materiały formacyjne, opracowywane przez o. Piotra Cubera, Asystenta Rycerstwa Niepokalanej Krakowskiej Prowincji Franciszkanów, których treść głęboko maryjną i kolbiańską, rozważana jest wspólnotowo a następnie indywidualnie w miarę możliwości i potrzeby.

    Ponadto  Rycerze  Niepokalanej uczestniczą w:

–  Diecezjalnych Dniach Skupienia w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach k/Oświęcimia, organizowanych przez Asystenta Rycerstwa Niepokalanej Krakowskiej Prowincji Franciszkanów o. Piotra Cubera OFMConv, jak również Dniach Kolbiańskich organizowanych corocznie w tym Centrum przez Misjonarki Niepokalanej Ojca Kolbego.

Duchowość Maryjna członków naszej wspólnoty pogłębiana jest także przez udział w:

–  pielgrzymkach do sanktuariów Maryjnych, m. in. do Gietrzwałdu, Lichenia, Częstochowy, –  uczestnictwo w nabożeństwach maryjnych,

–  czytanie prasy katolickiej głównie „Rycerza Niepokalanej”, miesięcznika „Różaniec”,

  „Milles Immaculatae” oraz wykorzystywanie materiałów opracowywanych przesyłanych przez Sekretariat Fatimski w Zakopanem w ramach cyklu „Wielkiej Nowenny Fatimskiej 2009 – 2017 ”.

W każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 18:00 Rycerze MI uczestniczą w Mszy Św. wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy świata, z udziałem Pocztu Sztandarowego, przygotowując oprawę liturgiczną Mszy Św. (czytania, psalmy, modlitwę wiernych). Następnie, w duchu wezwania fatimskiego, odmawiany jest wynagradzajacy Różaniec św. połączony z rozważaniami i 15 minutową medytacją nad wybraną tajemnicą różańcową oraz śpiewem pieśni maryjnych, zakończony Apelem Jasnogórskim.

W każdą środę przed Mszą Św. i nabożeństwem do Matki Bożej Nieustającej Pomocy od godz. 17, członkowie Wspólnoty w modlitwie Różańcowej polecają przez ręce Niepokalanej potrzeby Wspóloty, Parafii, ojczyzny i świata.

Corocznie w Święto Niepokalanego Poczęcia NMP 8 grudnia między godziną 12:00 a 13:00 obchodzona jest Godzina Łaski dla świata, przygotowywana przez naszą wspólnotę (adoracja Najświętszego Sakramentu, Różaniec Św., pieśni maryjne, rozdawanie Cudownych Medalików Niepokalanej). Również w tym dniu, w rocznicę założenia naszej Wspólnoty MI, po wieczornej Mszy Św., rozdawane są Cudowne Medaliki oraz foldery popularyzujące cele, idee i duchowość Rycerstwa. W podobny sposób przybliżane są cele i zadania MI w pierwszą niedzielę maja 2015 roku w tzw. Niedzielę Rycerską.

Corocznie w dniu 14 sierpnia organizowane są wyjazdy na uroczystości upamiętniające rocznicę męczeńskiej śmierci Św. Maksymiliana, w ramach których odbywa się przejście z Harmęż do Auschwitz (tzw. Transitus, ostatnia droga św. Maksymiliana) a następnie uroczysta Msza św. pod przewodnictwem księży Biskupów, przy bloku śmierci Maksymiliana Kolbe.

Członkowie naszego koła aktywnie włączają się we wszystkie działania i uroczystości  zainicjowane i podejmowane przez naszą Parafię, zarówno na jej terenie jak również poza jej obrębem: adoracja w Wielki Czwartek, nabożeństwo 40 godzinne, nabożeństwa fatimskie, majowe, czerwcowe, oktawa Bożego Ciała, odpust Podwyższenia Krzyża w Mogile, coroczne adoracje Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Wieczystej Adoracji w Bazylice Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach.

Wspólnie z innymi grupami modlitewnymi naszej Parafii organizowane są spotkania w okresie Bożego Narodzenia i Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, z udziałem ks. Proboszcza oraz kapłanów- opiekunów Wspólnot.

Tradycją stało się również składanie życzeń wszystkim Kapłanom sprawujących posługę w naszej Parafii z okazji ich Imienin, Jubileuszy Kapłaństwa oraz w dniu ustanowienia Sakramentu Kapłaństwa w Wielki Czwartek.

Wszystkie informacje i aktualności, dotyczące działalności naszego Stowarzyszenia, zamieszczane są w oddzielnej gablocie znajdującej się na zewnątrz Kościoła.

Ponadto w trakcie trwania poszczególnych kadencji prezes Zarządu Wspólnoty uczestniczy w Zjazdach Prezesów i Animatorów Rycerstwa Niepokalanej organizowanych przez Zarząd Narodowy MI w Niepokalanowie a Członkowie Zarządu w corocznych spotkaniach liderów MI Polski Południowej, jak również w rekolekcjach dla dorosłych w Centrum Św. Maksymiliana w Harmężach organizowanych przez Asystenta Rycerstwa Niepokalanej Krakowskiej Prowincji Franciszkanów o. Piotra Cubera OFMConv.

 Opracowała: Krystyna Niedośpiał – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rycerstwo Niepokalanej

 
Stowarzyszenie „Rycerstwo Niepokalanej” w naszej parafii

Podziel się

 

Zobacz także:

 
 

0 komentarzy

Możesz być pierwszy, który rozpocznie dyskusję....

 
 

Skomentuj